O společnosti

Služby města Slavičín

Společnost s ručením omezeným Služby města Slavičína, s.r.o. byla založena jediným zakladatelem Městem Slavičín, IČ 28 44 59, se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín na základě usnesení Městského zastupitelstva ve Slavičíně dne 23. 9. 1999. Základním předmětem činnosti obchodní společnosti je účelně a hospodárně uspokojovat potřeby města Slavičína v oblasti veřejně prospěšných služeb, s cílem postupného zlepšování životních podmínek občanů Slavičína.

Služby města Slavičín

Zabýváme se především údržbou a čistotou města Slavičína. Pečujeme také o veřejnou zeleň, udržujeme komunikace v létě i v zimě, veřejné osvětlení, dopravní značení, kanalizační vpusti, sportoviště a dětská hřiště. Provozujeme rovněž veřejné WC, spravujeme hřbitov, sběrné dvory nebo také městské koupaliště a kluziště. Nedílnou součástí naší práce jsou stavební činnosti - opravy a výstavby chodníků, parkovišť apod. Věnujeme se prodeji materiálů a pronájmu služeb. Významnou součástí je také svoz odpadů nejen pro obce ale i pro firmy a živnostníky.

Zaměstnanci

Josef Hořák
Vedoucí provozu 
+420 777 320 951[email protected]
Marie Krajíčková
Účetní
+420 777 320 957[email protected]
Martin Matula
Vedoucí provozu
+420 777 320 952[email protected]

Zpracování a ochrana osobních údajů

Technické služby města Slavičína jako správce osobních údajů zpracovává údaje za účelem vedení provozní agendy. Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, h8x2wsb, emailem na adrese [email protected] nebo poštou na adrese Pod Kaštany 50, Slavičín 76321. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním
údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na základě obecného nařízení byl jmenoval pověřenec pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr.Hana Johnová, V Rovinách 934/40140 00, Praha 4 Podolí
e-mail: [email protected]

V případě, že dojde mezi naší společností a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (web: adr.coi.cz, mail: [email protected], poštovní adresa: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/12, Praha 2, PSČ 120 00)